Cuma
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
22°C | 28°C
Cumartesi
Çok Bulutlu
21°C | 30°C
Pazar
Parçalı Bulutlu
22°C | 31°C

7 NOLU TAHDİTLİ ŞEHİRİÇİ M PLAKA SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ

7 NOLU TAHDİTLİ ŞEHİRİÇİ M PLAKA SATIŞ İHALESİ                                İLAN METNİ

                                                               T.C.
                                          ARMUTLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
                                                                       
 
                           7 NOLU TAHDİTLİ ŞEHİRİÇİ M PLAKA SATIŞ İHALESİ
                                                               İLAN METNİ
 
Madde 1- 1 (bir) adet Tahditli Şehiriçi M Plaka Satış İhalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ihale ile satışa çıkarılmıştır.
 
Madde 2- İhale 19.07.2018 tarih Perşembe günü saat 15:00’da Armutlu Belediyesi Toplantı Salonu, Karşıyaka Mahallesi Armutlu Meydanı No:1 77500 - Armutlu / YALOVA adresinde yapılacaktır.
 
Madde 3– 7 Sıralı Tahditli Şehiriçi M Plaka Satış İhalesinin muammen bedeli 150.000,00.-TL (YüzElliBinTürkLirası)+KDV dir.
Madde 4– İşin Geçici teminatı: 4.500,00 TL (DörtBinBeşYüzTürkLirası)’dır. İhale günü saat 14:30’a kadar Belediye Tahsilat Servisi’ne veyahut Ziraat Bankası Armutlu Şubesi nezdinde bulunan TR910001000932055060325001 nolu hesaba yatırılacaktır
Madde 5- İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (BeşYüzTürkLirası) dir. İhale dokümanı Armutlu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Karşıyaka Mahallesi Mah. Armutlu Meydanı No:1 77500 - Armutlu / YALOVA adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını almaları zorunludur.
Madde 6- Süresi: Armutlu Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ’nde yer alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartı ile süresiz olarak verilir.
Madde 7– İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
1- Gerçek kişilerde aranacak şartlar:
a) Nüfus cüzdan fotokopisi, (TC Kimlik no olacak),
b) İkametgah ve Tebligata Esas Adres Beyanı (Tebligat için Türkiye’de adres beyanı verilmesi zorunludur. İrtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi bildirilecektir.
c) Gerçek kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir. (İlgili muhtarlıktan ya da ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.),
d) Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)
e) Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı
f) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz 
g) Noter Onaylı İmza Sirküleri (aslı kurumda görülmek şartıyla, sureti ‘Aslının Aynıdır’ yapılabilecektir.)
2- Tüzel kişilerde aranacak şartlar:
a) Tebligat için Türkiye’de adres beyanı vermesi, (irtibat için varsa telefon numarası ve elektronik posta adresi)
b) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Tüzel kişilerin ihale tarihi itibari ile Türkiye sınırları içerisinde olmaları veya Kooperatifler ve Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türkiye sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları (İlgili muhtarlıktan ya da ilgili kurumlardan alınmış ikamet tarihini belgeler yazı getirilecektir.)
d) Kooperatifler ile Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin, diğer tüzel kişilerde şirket sahibi ve ortaklarının Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olmaları, (Sabıka kaydı İstenir)
e) Belediyemize borcu olmadığına dair alınacak resmi yazı
f) Geçici teminat yatırdığına dair makbuz 
3-  Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:
a)   4 üncü maddede belirtilen geçici teminata ait alındı belgesi,
b)   Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 
Madde 8 - Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. 
a)  Tedavüldeki Türk parası,
b)  Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca belirlenecek bankaların verecekleri süresiz ve 2886 sayılı kanunun 27.ci maddesine uygun olarak düzenlenmiş Banka teminat  mektupları,
c)  Devlet tahvilleri ve Hazine kefaletini haiz tahviller
d)  Teminatların teslim yeri: İhale evrakları ile birlikte ihale komisyonuna teslim edilecektir.
 
*Üzerlerine ihale yapılmayanların teminatları geri verilir.
*Her ne suretle olursa olsun idarece alınan teminatlar haciz edilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
 
İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR
Madde 9- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar:
1-  İdarenin:
a)  İta Amirleri,
b)  İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,
c) (a ) ve (b ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar ( ikinci derece dâhil ) kan ve sıhrî hısımları, (a ), ( b ) ve ( c ) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları; ( bu şahısların yönetim kurullarında olmadıkları anonim ortaklıklar hariç )
2- 2886 Sayılı kanunun 83, 84 ve 85. inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.
 
İHALEDE HAZIR BULUNMAYAN İSTEKLİLER
Madde 10- İhale zamanında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 
İDARENİN YETKİSİ:
Madde 11-
a) İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir, itiraz edilemez.
 b) İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararları İta Amiri’nce karar tarihinden itibaren en geç 15 (On beş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amiri tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır ve iptal edilir.
c) İta Amiri’nce onaylanan ihale kararı onaylandığı günden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde istekliye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7 inci gün, kararın istekliye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ita amirince iptal edilmesi halinde de, durum istekliye aynı şekilde bildirilir.
 d) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31 inci maddesine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde her bir İstekli, ihalede kesinleşen ihale bedelinin tamamını ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerini peşin olarak ödemek zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, ihale bedelini ödemeyen her bir istekliye ait ihale bozulur ve geçici teminatı Belediyeye irat kaydedilir.
 
İDARENİN SORUMLULUĞU
Madde 12- İhale bedelinin tamamı ve ihale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin ödenmesinden sonra Ticari M PLAKALI ŞEHİR İÇİ MİNÜBÜS HATTI Aracı Çalıştırma Ruhsatı Hakkı devri yapılır.
Madde 13- İhale bedelinin tamamı ödendikten sonra Geçici Teminat iade edilir.  
ÖZEL HÜKÜMLER
Madde 14- 7 Nolu Tahditli M Plaka Satış İhalesini kazanan ve sözleşmeyi imzalayan yüklenici, 01.08.2018 tarihine kadar sözleşme, şartname ve yönetmelik şartlarını yerine getirmek zorundadır. Bu tarihe kadar sözleşme, şartname ve yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmeyen yüklenicilerin yatırmış oldukları ihale bedeli Belediye tarafından irat kaydedilecektir. Yüklenici bu durumda hiçbir hak talep edemez ve dava yoluna gidemez.
 
*İhale kapsamında işin başlama tarihi en erken 23.07.2018’dir. Bu tarihte yükümlülüklerini yerine getiren yükleniciler şehiriçi yolcu taşıma seferlerine başlayabileceklerdir.
DİĞER HUSUSLAR:      
Madde 15 –  İhaleye katılarak hak sahibi olacak işleticiler Armutlu Belediyesi DENETİMLİ ŞEHİR İÇİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ hükümleri çerçevesinde faaliyet göstereceklerini hükmen kabul etmiş sayılırlar.
Madde 16- İhale ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri istekliye aittir.
Madde  17– Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Gemlik Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.
Madde 18 – Bu ihale ilanı 18 maddeden oluşmakta olup, www.armutlu.bel.tr adresinde, Belediyemiz İlan Tahtasında ve Armutlu Kaymakamlığı İlan Tahtasında ilan edilecektir.    
       
 
Mehmet BİRKAN
                                                                                                             Belediye Başkanı                                                                                                              

Copyrigt © 2017 Armutlu Belediyesi